เที่ยวงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าOTOP ทั่วไทย ช้อปเพลินกับร้านค้าเกือบ 300 ร้าน 4-13ก.พ.65

 

ร้านค้าโอทอป เกือบ 300 ร้าน ออกงานจำหน่ายในงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า “OTOP ทั่วไทย สู้ภัยโควิด – 19” ประจำปี 2565 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (โดมแอร์) สาขาตรัง 4-13ก.พ.65

 

 

เที่ยวงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าOTOP ทั่วไทย ช้อปเพลินกับร้านค้าเกือบ 300 ร้าน 4-13ก.พ.65

 

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 65 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า “OTOP ทั่วไทย สู้ภัยโควิด – 19” ประจำปี 2565 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (โดมแอร์) สาขาตรัง อ.เมืองตรัง

 

จังหวัดตรัง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้รับการประสานจากกลุ่ม OTOP เพื่อการตลาดจังหวัดสงขลา (กลุ่มกิจการเพื่อสังคม) มีความประสงค์จัดงานมหกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOPภายใต้ชื่องาน “OTOP ทั่วไทย สู้ภัยโควิด – 19” ประจำปี พ.ศ. 2565 กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยกำชับให้คณะทำงานฯ ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดในสถานการณ์วิถีใหม่ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้.-

 

1.เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ SMEs จากจังหวัดตรังและจากต่างจังหวัด ทั่วประเทศที่สมัครใจ ตามนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมตลาดประชารัฐประเภทตลาดประชารัฐของดีจังหวัด

 

2.เพื่อให้จังหวัดตรังได้มีการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอย่างต่อเนื่อง

 

3.เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดตรัง

 

ในการจัดงาน OTOP ไทยสู้ภัยโควิด – 19 ในครั้งนี้ มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้า SMEs อาหารชวนชิมจากจังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา และทั่วประเทศ รวมจำนวน 284 บูท โดยมีผู้ประกอบการของจังหวัดตรัง จำนวน 29 บูท เป้าหมายสำคัญของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งหัวใจสำคัญของโครงการ OTOP อยู่ที่การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิต สามารถมีช่องทางในการจำหน่ายเพิ่มขึ้น ตามแนวคิด “การตลาด นำการผลิต”