ทน.ตรังประชุมเตรียมจัดตั้ง TK park-พิพิธภัณฑ์นครตรัง ที่หอศิลป์พระยารัษฎา

 

เทศบาลนครตรังประชุมเพื่อเตรียมการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์นครตรัง ที่หอศิลป์พระยารัษฎา

 

 

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ ,นายถนอมพงศ์  หลีกภัย รองนายกเทศมนตรีนครตรัง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ (TK Prak) และ พิพิธภัณฑ์นครตรัง โดยมีนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ นายอิสระ โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายอุทยานการเรียน และเจ้าหน้าที่จากอุทยานการเรียนรู้ (TK Prak) ร่วมประชุม 

 

โดยที่ประชุมมีการนำเสนอและแนะนำวิธีการดำเนินงาน เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการจัดตั้งอุทยานแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งลงพื้นที่ไปดูสถานที่ก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดีฯ เพื่อให้การออกแบบการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่อาคารเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ทั้งนี้การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ (TK Prak)  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยบรรยากาศที่ทันสมัย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ และเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสพัฒนา แลกเปลี่ยนและแสดงผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรม ผลผลิตหรือชิ้นงานจากการผสมผสานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ค่านิยมหรือวิถีชีวิต นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีรูปแบบที่หลากหลาย