เสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา สมโภชศาลหลักเมืองตรัง

 

เปิดงานยิ่งใหญ่ “เสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา” สมโภชศาลหลักเมืองตรัง

 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน “เสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา” ภายใต้โครงการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ประจำถิ่นและความเป็นไทย : จัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านในพื้นถิ่นจังหวัดตรัง ณ บริเวณศาลหลักเมืองตรัง ต.ควนธานี อ.เมืองตรัง

 

 

 

ซึ่งจังหวัดตรังได้กำหนดจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านในพื้นถิ่นจังหวัดตรังนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย เพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม และศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้เป็นมรดกของชาติ มรดกไทย และมรดกโลกของคนรุ่นต่อไป อีกทั้งเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมโลก ตลอดจนเพื่อเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมระหว่างยุคสมัยให้คงอยู่และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในทุกแขนงอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ รวมถึงเป็นทูตวัฒนธรรมและเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลในให้แก่อนุชนรุ่นต่อไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ พิธีโนราโรงครู ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อ ความศรัทธา และเพื่อบูชาศาลหลักเมืองสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ซึ่งได้จัดสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 นับรวมระยะเวลาได้ 208 ปีแล้ว การจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ศาลหลักเมืองตรัง การจัดนิทรรศการมีชีวิต การจัดนิทรรศการตามรอยพระบาท เมืองตรัง และศิลปะการแสดงหนังตะลุง โนรา โขน ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความภาคภูมิใจกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่ตลอดไป

 

ชมภาพ