มอ.ช่วยเหลือนักศึกษา 5 วิทยาเขต

 

 

ม.อ. เผย แนวทางช่วยเหลือนักศึกษา 5 วิทยาเขต ที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำกว่า 2,500 คน

 

ม.อ. เผย แนวทางช่วยเหลือนักศึกษา 5 วิทยาเขต ที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำกว่า 2,500 คน โดยมีทั้งการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ทุนทำงานแลกเปลี่ยน มอบทุนการศึกษา และระดมทุนเข้าบัญชีช่วยเหลือนักศึกษา พร้อมตั้งครัวลูกพระบิดา

 

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา ม.อ. ทั้ง 5 วิทยาเขต ในภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บางครอบครัวมีรายได้ลดลงมากกว่าปกติ และแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานเล่าเรียนไม่ไหว ว่า จากการสำรวจล่าสุดพบว่ามีนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบรวม 2,552 คน ในจำนวนนี้แบ่งเป็นนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ 1,289 คน วิทยาเขตปัตตานี 803 คน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 86 คน วิทยาเขตภูเก็ต 265 คน และวิทยาเขตตรัง 109 คน โดยได้มีการดำเนินมาตรการช่วยเหลือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทั้งการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา การให้ทุนทำงานแลกเปลี่ยน การมอบทุนการศึกษา และการระดมทุนช่วยเหลือผ่านบัญชีกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา โดยมอบหมายให้ทุกวิทยาเขตนำมาตรการดังกล่าว ไปดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วน

 

อธิการบดี ม.อ. เปิดเผยอีกว่า นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้ง “ครัวลูกพระบิดา” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มแรกจะเป็นกิจกรรมในระยะสั้น เพื่อจัดสรรงานให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบในการเก็บชั่วโมงทุนทำงานแลกเปลี่ยน โดยมีทั้งการพัฒนาแปลงปลูกผักสวนครัว ปรับภูมิทัศน์บริเวณหอพัก พร้อมตั้งครัวปรุงอาหารทานข้าวร่วมกัน ส่วนในระยะยาวนั้นคาดหวังให้ครัวลูกพระบิดาเป็นจุดศูนย์รวมพบปะ ทำกิจกรรม และรับประทานอาหารร่วมกันสำหรับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ และเป็นแหล่งรวมของคนจิตอาสาด้วย

 

ด้าน ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.อ. กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำนั้น จะแบ่งระดับผู้ได้รับผลกระทบเป็น 2 กลุ่ม และได้กำหนดเกณฑ์การช่วยเหลือตามระดับความเดือดร้อน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 จำนวน 195 คน ช่วยเหลือโดยการให้ทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท รวมทั้งขยายเวลาผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา หากนักศึกษาร้องขอ และให้ทุนทำงานแลกเปลี่ยนไม่เกิน 50 ชั่วโมงต่อเดือน หรือไม่เกิน 2,000 บาทต่อเดือน ส่วนกลุ่มที่ 2 จำนวน 616 คน จะช่วยเหลือโดยการให้ทุนทำงานแลกเปลี่ยนไม่เกิน 50 ชั่วโมงต่อเดือน หรือไม่เกิน 2,000 บาทต่อเดือน

 

นอกจากนี้ยังมีกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ได้รับจากการบริจาคของคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยแบ่งเป็นทุนให้เปล่า 390,000 บาท และทุนทำงานแลกเปลี่ยน 3,200,000 บาท

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์