ออกเสียงประชามติตรังเห็นชอบ

 

กกต.ตรัง สรุปผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 64.37 บัตรเสียร้อยละ 2.3 ผลการออกเสียงประชามติ ในประเด็นที่ 1 เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ จำนวน 250,093 คะแนน ไม่เห็นชอบ 40,073 คะแนน และประเด็นที่ 2 ประเด็นคำถามเพิ่มเติมของ สนช. เห็นชอบ 233,441 คะแนน ไม่เห็นชอบ 45,937 คะแนน

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง สรุปผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการ มีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 64.37 บัตรเสียร้อยละ 2.3 ผลการออกเสียงประชามติ ในประเด็นที่ 1 เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ จำนวน 250,093 คะแนน ไม่เห็นชอบ 40,073 คะแนน และประเด็นที่ 2 ประเด็นคำถามเพิ่มเติมของ สนช. เห็นชอบ 233,441 คะแนน ไม่เห็นชอบ 45,937 คะแนน

 

นางวสี อุทัยมงคล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง เปิดเผยผลการนับคะแนนการออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการว่า จังหวัดตรังมีผู้ออกมาใช้สิทธิ 310,131 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 481,819 คน คิดเป็นร้อยละ 64.37 มีบัตรเสีย จำนวน 7,341 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.3 สำหรับผลการออกเสียงประชามติ ในประเด็นที่ 1 เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ จำนวน 250,093 คะแนน ไม่เห็นชอบ 40,073 คะแนน และในประเด็นที่ 2 ประเด็นคำถามเพิ่มเติมของ สนช. เห็นชอบ 233,441 คะแนน ไม่เห็นชอบ 45,937 คะแนน

 

ทั้งนี้อำเภอเมืองตรังมีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 65.34 บัตรดีร้อยละ 97.97 บัตรเสียร้อยละ 2.03 อำเภอกันตัง มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 62.50 บัตรดีร้อยละ 97.50 บัตรเสียร้อยละ 2.50 อำเภอปะเหลียน มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 61.47 บัตรดีร้อยละ 97.50 บัตรเสียร้อยละ 2.50 อำเภอย่านตาขาว มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 61.88 บัตรดีร้อยละ 97 บัตรเสียร้อยละ 2.55 อำเภอสิเกา มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 69.28 บัตรดีร้อยละ 97 บัตรเสียร้อยละ 2.16 อำเภอห้วยยอด มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 63.33 บัตรดีร้อยละ 97.59 บัตรเสียร้อยละ 2.41 อำเภอวังวิเศษ มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 62.50 บัตรดีร้อยละ 97.79 บัตรเสียร้อยละ 2.21 อำเภอนาโยง มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 68.45 บัตรดีร้อยละ 97.15 บัตรเสียร้อยละ 2.85 อำเภอรัษฎา มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 66.26 บัตรดีร้อยละ 97.96 บัตรเสียร้อยละ 2.04 และอำเภอหาดสำราญ มีประชาชนผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 61.24 บัตรดีร้อยละ 96.46 บัตรเสียร้อยละ 3.54

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์